ITA

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

รายงานผลการติดตามประจำปี 2563 รอบ 3


ผลการติดตามประจำปี 2563 รอบ 3

ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง EB
2020-09-03 10:28:34 3 ก.ย. 2563 รายงานผลการติดตามประจำปี 2563 รอบ 3 EB8
2020-09-03 10:11:32 3 ก.ย. 2563 ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะ EB8
2020-08-03 09:36:45 3 ส.ค. 2563 EB5.2.โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยวิธีส่องกล้อง อำเภอวังทรายพูน ปี 2563 EB5
2020-07-30 13:51:33 30 ก.ค. 2563 EB6.1.บันทึกข้อความ-เรื่องขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการ EB6
2020-07-30 11:11:51 30 ก.ค. 2563 EB5.1.บันทึกข้อความ เรื่องขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการ EB5
2020-06-11 16:03:13 11 มิ.ย. 2563 เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ EB1

ดัชนีความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ

 • EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
 • EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

 • EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 • EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

 • EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

 • EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 • EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

 • EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 • EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 • EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

 • EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 • EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

 • EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้